fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i REGULAMIN NEWSLETTERA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN NEWSLETTERA

REGULAMIN APLIKACJI EXPO XXI

1. Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) określenia oznaczają:
a. Wydawca – spółka IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP 5252192450, kapitał zakładowy spółki 832 000 zł;
b. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę wysyłania Newslettera;
c. Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie przez Wydawcę na podany przez Subskrybenta adres e-mailowy w formie listu elektronicznego (e-mail);
d. Subskrypcja – usługa cyklicznego wysyłania Newslettera przez Wydawcę do Subskrybenta.

2. Regulamin określa: zasady Subskrypcji, prawa i obowiązki Subskrybenta i Wydawcy oraz zasady przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi.

3. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego, po aktywacji usługi zgodnie z pkt 6 Regulaminu. Newsletter przesyłany jest cyklicznie.

4. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące Wydawcy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wydarzeniach organizowanych przez Wydawcę.

5. Zakazane jest korzystanie przez Subskrybenta z Subskrypcji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, jak również dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym.

6. Aktywacja usługi Newslettera następuje poprzez wykonanie trzech podanych poniżej czynności:
a. wpisanie na stronie internetowej http://vitaldays.pl adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter;
b. akceptację Regulaminu, który jest udostępniony Subskrybentom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści;
c. aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Aktywacja linku równoznaczna jest z zawarciem umowy o treści określonej w Regulaminie.

7. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 3 miesiącach od daty ich podania.

8. Korzystanie przez Subskrybenta z Newslettera jest uwarunkowane dostępem do Internetu, posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz posiadaniem dowolnej przeglądarki internetowej.

9. Każdy Newsletter zawiera informację o Wydawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości e-mail oraz informację o sposobie rezygnacji z Subskrypcji Newslettera.

10. Subskrybent może zrezygnować w każdej chwili z Subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku rezygnacji znajdującego w każdym Newsletterze. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera może również nastąpić poprzez przesłanie na adres e-mail expowawa@expoxxi.pl pustej wiadomości lub wiadomości z informacją o rezygnacji z Subskrypcji. W przypadkach określonych powyżej Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta, jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.

12. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Reklamacje dotyczące Subskrypcji Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ibcwaw@fairexpo.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

15. Administratorem danych osobowych podanych podczas subskrypcji na Newsletter jest Wydawca. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przesyłanie Newslettera. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu wysyłania Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa Subskrypcji. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do Subskrypcji Newslettera.

16. Podane dane osobowe w postaci adresu e-mail będą udostępnione uprawnionym pracownikom i współpracownikom Wydawcy. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

17. W oparciu udostępnione dane osobowe Wydawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

18. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Subskrybent może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

19. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej http://vitaldays.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Wydawcę.

1. Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) określenia oznaczają:
a. Wydawca – spółka IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP 5252192450, kapitał zakładowy spółki 832 000 zł;
b. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę wysyłania Newslettera;
c. Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie przez Wydawcę na podany przez Subskrybenta adres e-mailowy w formie listu elektronicznego (e-mail);
d. Subskrypcja – usługa cyklicznego wysyłania Newslettera przez Wydawcę do Subskrybenta.

2. Regulamin określa: zasady Subskrypcji, prawa i obowiązki Subskrybenta i Wydawcy oraz zasady przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi.

3. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego, po aktywacji usługi zgodnie z pkt 6 Regulaminu. Newsletter przesyłany jest cyklicznie.

4. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące Wydawcy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wydarzeniach organizowanych przez Wydawcę.

5. Zakazane jest korzystanie przez Subskrybenta z Subskrypcji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, jak również dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym.

6. Aktywacja usługi Newslettera następuje poprzez wykonanie trzech podanych poniżej czynności:
a. wpisanie na stronie internetowej http://vitaldays.pl adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter;
b. akceptację Regulaminu, który jest udostępniony Subskrybentom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści;
c. aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Aktywacja linku równoznaczna jest z zawarciem umowy o treści określonej w Regulaminie.

7. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 3 miesiącach od daty ich podania.

8. Korzystanie przez Subskrybenta z Newslettera jest uwarunkowane dostępem do Internetu, posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz posiadaniem dowolnej przeglądarki internetowej.

9. Każdy Newsletter zawiera informację o Wydawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości e-mail oraz informację o sposobie rezygnacji z Subskrypcji Newslettera.

10. Subskrybent może zrezygnować w każdej chwili z Subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku rezygnacji znajdującego w każdym Newsletterze. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera może również nastąpić poprzez przesłanie na adres e-mail expowawa@expoxxi.pl pustej wiadomości lub wiadomości z informacją o rezygnacji z Subskrypcji. W przypadkach określonych powyżej Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta, jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.

12. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Reklamacje dotyczące Subskrypcji Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ibcwaw@fairexpo.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

15. Administratorem danych osobowych podanych podczas subskrypcji na Newsletter jest Wydawca. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przesyłanie Newslettera. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu wysyłania Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa Subskrypcji. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do Subskrypcji Newslettera.

16. Podane dane osobowe w postaci adresu e-mail będą udostępnione uprawnionym pracownikom i współpracownikom Wydawcy. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

17. W oparciu udostępnione dane osobowe Wydawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

18. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Subskrybent może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

19. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej http://vitaldays.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Wydawcę.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z aplikacji EXPO XXI, a także świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną.
2. Przystępując do korzystania z aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego treści i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy, możliwe jest również pobranie go z Aplikacji w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
4. Dane Usługodawcy do kontaktu z Użytkownikiem: adres ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, adres poczty elektronicznej ibcwaw@fairexpo.pl, numer telefonu +48 664491053. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00

II. DEFINICJE
1. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą EXPO XXI dostarczone przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego Użytkownika, za pomocą którego świadczone są usługi na rzecz Użytkowników określone w części IV Regulaminu.
2. Platforma – otoczenie informatyczne, na którym działa Aplikacja, zarządzana przez Usługodawcę.
3. Urządzenie mobilne – urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych (smartfon lub tablet).
4. Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Aplikacji zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy.
5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Usługodawca – IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP: 5252192450, wysokość kapitału zakładowego: 832 000,00 PLN.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
8. Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, zawierana w momencie akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.
9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletterów), zawierających informacje o targach i innych wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę lub odbywających się na terenie Centrum EXPO XXI Warszawa.

III. INFORMACJE TECHNICZNE
1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Urządzeń mobilnych, którzy pobiorą ją z ze sklepu Google Play lub App Store, zainstalują na Urządzeniu mobilnym, zaakceptują Regulamin i założą konto w Aplikacji.
2. Warunkiem technicznym korzystania z Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika:
1) Urządzenia mobilnego posiadającego oprogramowanie niezbędne do współpracy z Platformą Aplikacji, tj. system Android 5.0 lub system iOS 11.
2) adresu e-mail,
3) dostępu do Internetu,.
3. Korzystanie z Aplikacji może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

IV. OPIS USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji obejmują przedstawienie informacji o dwóch wydarzeniach (OH! Beauty Warsaw oraz Be free Targi Alergii i Produktów Free Form) odbywających się w dniach 1-2 grudnia 2018 r. w Centrum EXPO XXI Warszawa mieszczącym się w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14, w tym agendy targów i ich interaktywnej mapy, jak też informacji o wystawcach.
2. Usługi świadczone z wykorzystaniem Aplikacji świadczone są na żądanie Użytkownika, po zalogowaniu się w Aplikacji.

V. ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z APLIKACJI
1. W celu pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do Internetu. Koszt transmisji danych obciąża Użytkownika i jest on zależny od operatora telefonii komórkowej, z których usług korzysta Użytkownik.
2. Przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Z momentem akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o treści określonej w Regulaminie.
3. W celu korzystania z Aplikacji niezbędna jest rejestracja przez Użytkownika w Aplikacji poprzez podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail (założenie konta przez Użytkownika). Na podstawie powyższych danych tworzone jest konto Użytkownika w Aplikacji. Loginem Użytkownika jest podany przez niego adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest nadać sobie hasło w Aplikacji.
4. Użytkownik może uzupełnić profil swojego konta w Aplikacji poprzez dobrowolne podanie dodatkowych danych w postaci: numeru telefonu, firmy, nazwy zajmowanego stanowiska, zdjęcia, nazwy posiadanego konta na portalu LinkedIn lub Twitter.
5. Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji oraz w Aplikacji swoje prawdziwe dane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych podczas rejestracji w Aplikacji oraz w trakcie korzystania z niej. W przypadku podania danych osobowych osób trzecich Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę na podanie tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług w przypadku podania nieprawdziwych danych.
6. Przy każdym wylogowaniu z Aplikacji, w celu ponownego jej uruchomienia Użytkownik zobowiązany jest podać swój login oraz hasło.
7. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
8. Umowa jest zawarta na czas oznaczony, do dnia 15 grudnia 2018 r.
9. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. świadczenia przez Usługodawcę usług.
10. Korzystanie z Aplikacji przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
11. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

VI. LICENCJA
1. Z momentem zainstalowania Aplikacji Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnie licencji za korzystanie z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie.

VII. NEWSLETTER
1. Użytkownik uprawniony jest to złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
2. Newsletter jest przesyłany nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: ibcwaw@fairexpo.pl.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne, na własną odpowiedzialność Użytkownika.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności związane z brakiem jej działania lub nieprawidłowym działaniem.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji wynikające z ograniczenia w dostępie do Internetu, problemy techniczne Urządzeń mobilnych, z których korzystają Użytkownicy lub też z innych przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Usługodawca wskazuje, że w działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w tym związanymi z naprawami i konserwacją Aplikacji i systemów ją obsługujących. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niemożności korzystania z Aplikacji z powyższych względów. Usługodawca dochowuje starań, by wszelkie przerwy w działaniu Aplikacji były jak najkrótsze i były związane z jak najmniejszą dolegliwością dla Użytkowników.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Aplikacji w każdym terminie, bez podawania przyczyny. W celu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji niezbędne jest odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia mobilnego, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującym prawem lub naruszających zasady współżycia społecznego, Usługodawca może ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, jak również uniemożliwić dostęp do usług świadczonych za jej pośrednictwem.

X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Użytkownika uprawniony jest to złożenia reklamacji związanych z naruszeniem jego praw.
2. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: IBC Investments sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: ibcwaw@fairexpo.pl.
3. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać Usługodawcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, żądanie.
4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Użytkownika. Usługodawca zwraca Użytkownikowi koszty przesyłki.
5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

XI. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, email: ibcwaw@fairexpo.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zawarta Umowa. Celem przetwarzania jest realizacja zawartej Umowy. Drugą z postaw prawnych przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu własnych usług.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Aplikacji. W przypadku braku podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail korzystanie z Aplikacji nie jest możliwe.
4. Dane Użytkowników zostaną udostępnione podwykonawcom Usługodawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
5. Dane Użytkowników przetwarzane w celu realizacji Umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu Usługodawcy przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.
6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.
7. Usługodawca dokonuje profilowania w celu:
a) analizy częstotliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz poszczególnych jej funkcji;
b) prowadzenia analiz statycznych w celu lepszego dostosowania Aplikacji do potrzeb Użytkowników.
Profilowanie dokonywane przez Usługodawcę nie wpływa w żaden sposób na prawa czy obowiązki Użytkowników, jak też na prezentowane względem nich treści w Aplikacji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Usługodawca każdorazowo informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podanym przez Usługodawcę. W przypadku braku wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany Regulaminu Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach. W takim przypadku uważa się, że doszło do wypowiedzenia Umowy.

Loading...